Privacyverklaring

Fysiotherapie van den Berg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie van den Berg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Alle medewerkers van Fysiotherapie van den Berg hebben zich verplicht middels een geheimhoudingsverklaring vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie van den Berg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. Daarnaast verwijzen wij naar onze klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen, zie ook deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door Fysiotherapie van den Berg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de behandeling en/of opdracht;
 • Het uitvoering geven aan de behandeling of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht (gewenste behandeling);
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie van den Berg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam, Adres, Woonplaats;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bent u patiënt bij Fysiotherapie van den Berg dan tevens:
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • BSN nummer;
 • Nummer van een geldig legitimatiebewijs, b.v. rijbewijs, ID, paspoort, vreemdelingendocument;
 • Uw ziektekostenverzekering en de daarbij horende relevante polissen;
 • Relevante medische informatie ter ondersteuning van uw behandeling.
Hebt u ons opdracht gegeven voor het automatisch incasseren van de kosten voor uw FysioSport abonnement, dan tevens:
 • IBAN nummer.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie van den Berg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uwzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.